Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

News

News zdjęcie id 613

Informacja

20.10.2017

Od 28.12.2017r. rozpocznie funkcjonowanie Dzienny Dom „Senior+” w Kunowie ul Fabryczna 1.

Dzienny Dom „Senior+” w Kunowie jest ośrodkiem dziennego pobytu dla Seniorów będącym środowiskową formą pomocy - służącą utrzymaniu osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, zamieszkałych na terenie gminy Kunów (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy), w ich naturalnym środowisku  i mającą przeciwdziałać ich  marginalizacji.

Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie w formie półstacjonarnej usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizacyjno-społecznych osobom starszym zwanymi „Domownikami” lub „ Seniorami” , które ze względu na wiek, stan rodziny, choroby, samotność, warunki bytowe i inne utrudnienia, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Celem działania Domu jest:

 1. poprawa jakości życia Seniorów w środowisku lokalnym,
 2. zapewnienie Seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia w tym wsparcia specjalistycznego,
 3. integracji społecznej środowiska Seniorów w tym rozwoju działań samopomocowych,
 4. zwiększenie zaangażowania Seniorów w życie społeczności lokalnej,
 5. promowanie aktywnego starzenia się,
 6. kreowanie długofalowej polityki senioralnej na terenie Gminy Kunów.

Dom realizuje zadania w szczególności poprzez:

Umożliwienie Seniorom codziennego pobytu w ośrodku od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przez co najmniej 8 godzin dziennie w godzinach 800 do 1600 i zapewnienie następujących usług:

 1. pobytowych – organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób,
 2. opiekuńczych,
 3.  socjalnych,
 4. aktywności ruchowej,
 5. zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 6. terapii zajęciowej,
 7. zajęć klubowych,
 8. pomocy psychologicznej,
 9. działań prozdrowotnych,
 10. treningu umiejętności samoobsługi, jako forma aktywności i podnoszenia sprawności,
 11. treningu dnia codziennego ,
 12. działalności kulturalno-oświatowej,
 13. aktywizacji społeczno-międzypokoleniowej ,w tym wolontariatu międzypokoleniowego.

Dzienny Dom „Senior +” w Kunowie jest komórką organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 i jest ośrodkiem dziennego pobytu dla 20 Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów, w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo ( zameldowanych na pobyt stały lub czasowy).

Procedura Rekrutacji Seniorów:

 1. Ogłoszenie o naborze podawane do wiadomości publicznej.
 2. Wypełnienie przez osobę zainteresowaną kwestionariusza zgłoszeniowego i złożenie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.
 3. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.
 4. Przeanalizowanie przez pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sytuacji Seniora ( w tym: możliwości poniesienia opłaty za pobyt w Domu, kryterium wieku, stanu rodziny, choroby, samotności, warunków bytowych i innych utrudnień) oraz zawnioskowanie o przyznanie miejsca w Dziennym Domu „Senior+” w Kunowie.
 5. Wydanie decyzji administracyjnej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.
 6. Utworzenie listy rezerwowej z osób oczekujących na przydzielenie miejsca w przypadku zwolnienia się miejsca w Domu „Senior+”.

Odpłatność za usługi Domu wynosi  220 zł. miesięcznie od każdego seniora. Domownik nie ponosi opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego ( na podstawie ustawy o pomocy społecznej).

Wysokość odpłatności za pobyt seniora w Dziennym Domu „Senior+” oraz warunki jego funkcjonowania określiła Rada Miejska w Kunowie odrębnymi uchwałami w dniu 28.09.2017r.

Dom będzie obsługiwany przez Zespół ds. Polityki Senioralnej, składający się z dwóch głównych specjalistów ds. realizacji polityki senioralnej, pracownika gospodarczego oraz innych specjalistów zatrudnianych w zależności od potrzeb i działań na rzecz Seniorów.

Informujemy, że osoby zainteresowane pobytem w w/w placówce winny składać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie następujące dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie

2. Kwestionariusz osobowy uczestnika Dziennego domu „Senior +” w Kunowie

3. Zaświadczenie lekarskie

Wzory  dokumentów o których mowa powyżej można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kunów oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie  jak również  bezpośrednio  w MGOPS pokój nr 107.  

Wypełnione dokumenty można składać osobiście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie pokój nr 107 lub przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów.

 

Załącznik Nr 1 - wniosek (*.pdf)

Załącznik Nr 2 - kwestionariusz osobowy (*.pdf)

Załącznik Nr 3 - zaświadczenie - lekarskie (*.pdf)

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.