Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 28452
W sumie: 112131

Bezpieczne użytkowanie i usuwanie azbestu

 1. Na czym polega szkodliwość azbestu?

 

Podczas eksploatacji wyrobów zawierających azbest lub w wyniku działania czynników zewnętrznych na te wyroby – włókna azbestu zostają uwalniane do powietrza. Włókna są niewidoczne gołym okiem i mają tendencję do wielokrotnego rozwarstwiania się – dzięki temu mogą być dziesiątki a nawet setki razy cieńsze od ludzkiego włosa. Po przedostaniu się z wdychanym powietrzem do układu oddechowego, zostają najczęściej wydalone przez organizm. Jednakże istnieją takie włókna, których organizm nie potrafi się pozbyć. Są to tzw. włókna respirabilne – ich długość przekracza 5 mikrometrow (1 μm - 1 mikrometr to milionowa część metra), zaś średnica jest mniejsza od 3μm. Włókna te gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia, powodując zmiany chorobowe. Mogą być przyczyną chorób płuc t.j.:

 • azbestoza (pylica azbestowa) – śródmiąższowe zwłóknienie tkanki płucnej – choroba nieuleczalna  
 • rak płuc – najpowszechniejszy nowotwór złośliwy powodowany przez wszystkie typy azbestu
 • międzybłoniak opłucnej – rzadki i źle rokujący nowotwór złośliwy w ponad 70% przypadków spowodowany ekspozycją organizmu na azbest
 • łagodne zmiany opłucnowe

Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien (niewidoczne dla ludzkiego oka) oraz długotrwały i utajony rozwój choroby. Przez długi okres czasu choroba może się nie ujawniać - pierwsze jej objawy mogą dać o sobie znać po okresie dwudziestu, lat a nawet później od pierwszego kontaktu z pyłem azbestowym. Po ujawnieniu się nowotwór rozwija się gwałtownie  i charakteryzuje go krótka przeżywalność (od wystąpienia objawów do śmierci upływa nie więcej niż 2 lata).

Zachorować mogą nie tylko osoby, które miały kontakt z azbestem ze względu na charakter wykonywanej pracy, ale i te, które narażone są na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu lub na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo wysokim stężeniu.

Wyroby zawierające azbest nie stanowią zagrożenia dopóki ich stan techniczny jest dobry i nie są narażone na łamanie, cięcie, wiercenie otworów, rozbijanie, zrzucanie, ścieranie i inne działania mechaniczne. Każde uszkodzenie umyślne lub samoczynne powierzchni wyrobów azbestowych powoduje emisje niebezpiecznych włókien, które łatwo pękają tworząc ostro zakończone igły.

Wdychane z powietrzem włókna łatwo przedostają się do płuc i pozostają tam na zawsze, gdyż są praktycznie niezniszczalne.  

Rakotwórczość azbestu została ostatecznie udokumentowana i powszechnie uznana dopiero              w latach 80-tych ub. wieku. Szacuje się, że na świecie w ostatnich latach azbest był przyczyną ponad 100 tys. zgonów rocznie. Dlatego też współcześnie azbest uznany jest za jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników rakotwórczych w środowisku.

W związku z tym w wielu krajach w tym również w Polsce wprowadzono zakaz produkcji, obrotu i importu azbestu (ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów azbestowych).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. wyroby azbestowe mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi                         w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.

 

 1. Jakie wyroby mogą zawierać azbest?

 

 • pokrycia dachowe – eternit płaski i falisty
 • niepalna papa dachowa
 • płyty elewacyjne, balkonowe
 • płytki podłogowe
 • rury do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i c.o.
 • przewody wentylacyjne i kominowe
 • sprzęgła i hamulce do wind
 • ognioodporne koce azbestowe

 

 1. Jakie obowiązki ciążą na posiadaczu wyrobów zawierających azbest?

 

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ma obowiązek corocznej inwentaryzacji wyrobów azbestowych poprzez sporządzenie spisu z natury. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” sporządzanej w dwóch egzemplarzach, z których jeden przedkłada w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:

 • do wójta/burmistrza/prezydenta miasta – osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami,
 • do marszałka województwa – podmioty gospodarcze.

Drugi egzemplarz „Informacji …” wykorzystujący wyroby zawierające azbest przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej „Informacji …”.

 

Druk „Informacji o wyrobach zawierających azbest” do pobrania w zakładce Usuwanie azbestu

 

 

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest ma obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego tych wyrobów. Informację o stanie wyrobów umieszcza się w arkuszu „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Ocenę przeprowadza się w celu kwalifikacji wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności ich usunięcia lub zabezpieczenia.

Wyroby zakwalifikowane do wymiany z powodu nadmiernego zużycia lub uszkodzenia winny zostać usunięte, natomiast nieuszkodzone mogą być użytkowane do czasu następnej kontroli.

 

Druk „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” do pobrania w zakładce Usuwanie azbestu

 

 

 1. Jeśli planujesz zmianę pokrycia dachowego (płyty płaskie lub faliste – eternit):

 

 • ustal w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. czy planowane roboty budowlane wymagają pozwolenia lub zgłoszenia w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • wybierz firmę, która posiada sprzęt i odpowiednie urządzenia do usunięcia wyrobów zawierających azbest oraz pracowników przeszkolonych w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu. Tylko taka firma może prawidłowo usunąć azbest nie narażając na niebezpieczeństwo Ciebie, Twoich bliskich i sąsiadów.

 

Obowiązki wykonawcy prac związanych z demontażem wyrobów azbestowych:

 

 1. izolowanie od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,
 2. ogrodzenie terenu  prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska,
 3. umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”,
 4. zastosowanie odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska,
 5. zastosowanie w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia,  
 6. codzienne usuwanie pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro,
 7. zapoznanie pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

 

Zasady jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu prac związanych z demontażem wyrobów azbestowych:

 

 1. nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
 2. demontaż całych wyrobów bez ich uszkadzania tam, gdzie jest to technicznie możliwe,
 3. odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,
 4. codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

 

 • po usunięciu wyrobów azbestowych niezwłocznie złóż do Burmistrza Miasta                     i Gminy Kunów wniosek o przyznanie dofinansowania na usunięcie                                   i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest                         

 

Druk „Wniosku o dofinansowanie” do pobrania w zakładce Usuwanie azbestu

 

Warunki przyznawania osobom fizycznym dofinansowania określa Regulamin – do pobrania w zakładce Usuwanie azbestu

 

Właściciele nieruchomości, którym przyznano dofinansowanie winni złożyć odpady azbestowe pochodzące z demontażu płyt dachowych w miejscu umożliwiającym ich zapakowanie i dojazd samochodem ciężarowym. Pakowanie odpadów i ich odbiór przeprowadza wyspecjalizowana firma wybrana przez Gminę. Do czasu odbioru odpadów właściciel nieruchomości winien zapobiegać uwalnianiu włókien azbestowych z odpadów poprzez przykrycie ich folią.

Przedsiębiorca odbierający odpady ma obowiązek sporządzić Kartę przekazania odpadu dokumentującą przekazanie odpadu przez właściciela nieruchomości temu przedsiębiorcy. Jeden egzemplarz dokumentu otrzymuje właściciel nieruchomości.

 

 

 1. O czym jeszcze należy pamiętać?

 

ZABRONIONE JEST:

 

 • Ponowne użytkowanie usuniętych wyrobów azbestowych, które w momencie ich  usunięcia stają się odpadem niebezpiecznym.
 • Przekazywanie lub odsprzedaż niepotrzebnych wyrobów zawierających azbest.
 • Składowanie odpadów azbestowych w gospodarstwie (dopuszcza się czasowe magazynowanie odpadów azbestowych przez właściciela nieruchomości, który złożył wniosek do Gminy i oczekuje na ich odebranie przez wyspecjalizowaną firmę).
 • Porzucanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 • Mieszanie odpadów zawierających azbest z innymi rodzajami odpadów.
 • Samodzielne usuwanie wyrobów zawierających azbest.

 

 

 

 

 

 

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 2119),
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.  z 2004 roku Nr 71, poz. 649 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
 4. „Co z tym azbestem? Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości” Federacja Zielonych GAJA
 5. Ulotka informacyjna Ministerstwa Gospodarki „Azbest w twoim domu – czym grozi i jak się go pozbyć”
 6. Ulotka informacyjna Ministerstwa Gospodarki „Usuń azbest ze swojego gospodarstwa!”
 7. Ulotka informacyjna Ministerstwa Gospodarki „Azbest – realne zagrożenie dla ciebie i twojej rodziny”
 8. www.powiat.kielce.pl/dla_klienta/ekologia.html

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.