Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9940
W sumie: 27959

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi 
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań:
zad. 1 teren przemysłowy Kunów;
zad. 2 ul. Borowska w Janiku;
zad. 3 ul. Partyzantów Kunów;
zad. 4 ul. Ogrodowa Kunów.

więcej

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 80-734 Warszawa z   dnia 30.12.2020 r., w dniu 06.04.2021r. została wydana decyzja Nr XXII/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na  rozbiórce i   budowie przepustu kolejowego oraz budowie drenażu i  rowu chłonnego od km 182,100 do km 182,315 w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr  25 na odcinku Skarżysko Kamienna -  Sandomierz”, na działce nr ewid. 3806/4, obręb 0001 Kunów-miasto, jednostka ewid. 260705_4 Kunów – miasto – stanowiącej teren zamknięty PKP.

PKP
Polskie
Linie
Kolejowe
S.A.,
ul.
Targowa
74,
80-734
Warszawa
z dnia
30.12.2020
r.,
w
dniu
06.04.2021r.
została
wydana
decyzja
Nr
XXII/2021
w
sprawie
ustalenia
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego
na
terenie
zamkniętym
dla
inwestycji
polegającej
na rozbiórce
i budowie
przepustu
kolejowego
oraz
budowie
drenażu
i rowu
chłonnego
od
km
182,100
do
km
182,315
w ramach
inwestycji
pn.:
„Prace
na
linii
kolejowej
nr 25
na
odcinku
Skarżysko
Kamienna
- Sandomierz”,
na
działce
nr
ewid.
3806/4,
obręb
0001
Kunów-miasto,
jednostka
ewid.
260705_4
Kunów
miasto
stanowiącej
teren
zamknięty
PKP.
więcej

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2021 r.

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A. w dniu 30.12.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegajacej na rozbiórce i budowie przepustu kolejowego oraz budowie drenażu i rowu chłonnego od km 182,100 do  k m 182,315 w ramach inwestycji pn. "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz" na działce nr ewid. 3806/4 obręb 0001 Kunów - miasto jednostka ewid. 260705_4 Kunów - miasto - stanowiącej teren zamknęty PKP.  

więcej

Uchwała Nr L.316.2021

w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kunowie zlokalizowanej w Dołach Biskupich 

więcej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W KUNOWIE podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0016 Udziców oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 775/2

więcej

Zarządzenie Nr 17.2021 z dnia 28.01.2021 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i klas pierwszych szkół  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kunów

więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa mostu przez rzekę Dunaj w ciągu drogi krajowej Nr 9 w km 62+827 w miejscowości Rudka: w gminie Kunów, w powiecie ostrowieckim 

więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część sołectwa Janik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Janik wraz z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

więcej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W KUNOWIE 
podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0015 – Rudka, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 206

więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Boksycka wraz z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE z dnia 31.08.2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Boksycka wraz z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Rudka – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

więcej

Informacje

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 0006 – Janik, oznaczonych w ewidencji gruntów nr działek 210/2 i 211/2

więcej

Komunikat

Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie podaje do publicznej wiadomości komunikat odnośnie wyłożenia karty inwentaryzacyjnej nr 1/2020 oraz spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia obejmującego nieruchomość położoną w obrębie 0015 - Rudka, gmina Kunów oznaczoną, jako działka nr 238/1 o powierzchni 0,1634 ha.

Z ustaleniami zawartymi w karcie inwentaryzacyjnej nieruchomości nr: 1/2020 oraz w spisie inwentaryzacyjnym można zapoznać się w dniach od 23.07.2020 r. do 24.08.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, pok. 215, w godzinach pracy urzędu.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie oraz w spisie mogą w wyżej wskazanym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.

więcej

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów obejmującego sołectwo Wymysłów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

więcej

Ogłoszenie

konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie

Do pobrania (*.pdf)

więcej

Informacja

Uchwała Nr XXI.128.2019 w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznych Miejsko - Gminnej Biiblioteki Publicznej w Kunowie zlokalizowanych w Nietulisku Dużym i Wymysłowie 

 

więcej

Informacja

Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych

więcej

Komunikat

Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie podaje do publicznej wiadomości komunikat odnośnie wyłożenia karty inwentaryzacyjnej nr 15/2019 oraz spisu inwentaryzacyjnego komunalizowanego mienia obejmującego nieruchomości położone w  miejscowości Nietulisko Duże, gmina Kunów oznaczone jako działki nr 591/2 o pow. 0,4895 ha, 592/2 o pow. 0,1083 ha, 593/2 o pow. 0,0860 ha, 594/2 o pow. 0,1797 ha, 596/2 o pow. 0,0986 ha, 597/2 o pow. 1426 a, 598/2 o pow. 0,0866 ha, 599/2 o pow. 0,0878 ha, 600/2 o pow. 0,0767 ha, 619/2 o pow. 0,2758 ha, 620/2 o pow. 0,2621 ha, 621/2 o pow. 0,1790 ha, 622/2 o pow. 0,1456 ha, 623 o pow. 0,4000 ha, 624 o pow. 0,1600 ha, 626/2 o pow. 0,3440 ha, 627/2 o pow. 0,3260 ha, 628/2 o pow. 0,2753 ha, 629/2 o pow. 0,3280 ha, 630/4 o pow. 0,4543 ha, 1347/2 o pow. 0,1323 ha, 1350/2 o pow. 0,1327 ha, 1351/2 o pow. 0,1311 ha, 1354/2 o pow. 0,1254 ha, 1355/2 o pow. 0,2597 ha oraz 1358/2 o pow. 0,0957 ha.

Z ustaleniami zawartymi w karcie inwentaryzacyjnej nieruchomości nr: 15/2019 oraz w spisie inwentaryzacyjnym można zapoznać się w dniach od 20.09.2019 r. do 20.10.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, pok. 215, w godzinach pracy urzędu.

więcej

Ogłoszenie

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Gminnej Rady Sportu

więcej

Informacja

Na podstawie § 11 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaję do wiadomości listę szkół, które otrzymały wsparcie w ramach programu:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie – kwota wsparcia 12 000,00 zł,

  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janiku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janiku – kwota wsparcia 4 000,00 zł.

więcej

Informacja

Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie podaje do publicznej wiadomości Komunikat odnośnie wyłożenia kart inwentaryzacyjnych nr 13/2019, 14/2019 oraz spisy inwentaryzacyjne komunalizowanego mienia obejmującego nieruchomości położone w miejscowości Kunów - Miasto, gmina Kunów oznaczone jako działki nr 131 o pow. 0,2523 ha i nr 3925 o pow. 0,3400 ha.

Z ustaleniami zawartymi w kartach inwentaryzacyjnych nieruchomości nr: 13/2019, 14/2019 oraz w spisach inwentaryzacyjnych można zapoznać się w dniach od 23.04.2019 r. do 23.05.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, pok. 215, w godzinach pracy urzędu.

więcej

Informacja

Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie podaje do publicznej wiadomości Komunikat odnośnie wyłożenia kart inwentaryzacyjnych nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019 oraz spisy inwentaryzacyjne komunalizowanego mienia obejmującego nieruchomości położone w  miejscowości Doły Biskupie, gmina Kunów oznaczone jako działki nr 357/3 o pow. 0,4825 ha, nr 358/3 o pow. 0,1480 ha, nr 359/3 o pow. 0,1900 ha, nr 360/3 o pow. 0,2144 ha, nr 361/3 o pow. 0,1234 ha, nr 362/3 o pow. 0,1357 ha, nr 363/3 o pow. 0,3127 ha, nr 364/3 o pow. 0,7222 ha, nr 365/8 o pow. 0,6751 ha, nr 365/10 o pow. 0,6795 ha, nr 365/16 o pow. 0,6872 ha i nr 356/5 o pow. 0,4223 ha.

Z ustaleniami zawartymi w kartach inwentaryzacyjnych nieruchomości nr: 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019 oraz w spisach inwentaryzacyjnych można zapoznać się w dniach od 23.04.2019 r. do 23.05.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, pok. 215, w godzinach pracy urzędu.

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wyceny nieruchomości

więcej

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów informuje, że istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby budowy kanału technologicznego na całym odcinku planowanej inwestycji pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska – Kurzacze w miejscowości Miłkowska Karczma, km 2+560 do 3+560.

2. Przebudowa drogi gminnej 336009T Kolonia Miłkowska – Kurzacze w miejscowości Miłkowska Karczma, km 3+560 do 4+560.

więcej

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w miejscowości Miłkowska Karczma

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie wyceny nieruchomości położonej w miejscowości Miłkowska Karczma

więcej

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów informuje, że istnieje możliwość zgłoszenia potrzeby budowy kanału technologicznego na całych odcinkach planowanych inwestycji.

1. Przebudowa dogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr 3900, km 0+000 do km 0+100, dł. 100mb.

2. Przebudowa dogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr 3907, km 0+000 do km 0+115, dł. 115mb.

3. Przebudowa drogi gminnej Kunów ul. Małachowska dz. nr 3896, km 0+000 do km 0+95, dł. 95mb.

więcej

Ogłoszenie

Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie podaje do publicznej wiadomości Komunikat odnośnie wyłożenia kart inwentaryzacyjnych nr 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018 oraz spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia obejmującego nieruchomości położone w miejscowości Kunów, gmina Kunów oznaczonego jako działki nr 896/16 o pow. 0,1651 ha, 3926 o pow. 0,3000 ha, 1036 o pow. 0,0834 ha, 1351 o pow. 0,1232 ha.

Z ustaleniami zawartymi w kartach inwentaryzacyjnych nieruchomości nr: 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018 oraz w spisie inwentaryzacyjnym można zapoznać się w dniach od 19.11.2018 r. do 19.12.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie, pok. 215, w godzinach pracy urzędu.

więcej

Informacja

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż pojazdu pożarniczego specjalnego marki Jelcz 004

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż mienia Gminy Kunów, przedmiot sprzedaży samochód strażacki specjalny Jelcz 004

więcej

Informacja

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

„Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek. 

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK gm. Kunów”

więcej

Oferta

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "GRYF" Kunów

więcej

Informacja

Informacja o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż kontenera socjalnego

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż mienia Gminy Kunów - kontenera socjalnego

więcej

Informacja

Informacja o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż kontenera socjalnego

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia kontroli gleboznawczej klasyfikacji na gruntach, na których prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obrębach ewidencyjnych: Boksycka, Kolonia Inwalidzka, Kolonia Piaski, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Nietulisko Małe, Nietulisko Duże, Prawęcin, Wymysłów

więcej

Oferta

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "Stal" w Kunowie

więcej

Oferta

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Brygada Polskich Drużyn Strzeleckich Chocimów

więcej

Wybór

Wybór podmiotów, które uzyskują dotację na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz o wysokości tej dotacji

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż mienia Gminy Kunów - kontenera socjalnego

więcej

Komunikat

Komunikat Firmy Tukaj Mapping Central Europe dotyczący czynności ustaleń przebiegu granic

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert

W związku z ogłoszeniem przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 810, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 809 stanowiącymi własność osób fizycznych, informuje iż wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

USŁUGI GEODEZYJNE MAPA

Robert Rosikoń

Skrzelczyce 11A

26-015 Pierzchnica

za kwotę 6 980,00 zł brutto ze względu na korzystną cenę.

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z ogłoszeniem przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Rudka gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 211/4, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 212/2 stanowiącymi własność osób fizycznych, informuje iż wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

GEOMAP Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Józef Kusek

Czermin 411

39-304 Czermin

za kwotę 4 000,00 zł brutto ze względu na korzystną cenę.

więcej

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2018 rok

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości RUDKA gm. Kunów

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

więcej

Oferta

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bukowie i okolic

 

więcej

Zawiadomienie

Dotyczy przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 793/2, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 794 stanowiącymi własność osób fizycznych

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK gm. Kunów

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK gm. Kunów

więcej

Zawiadomienie

W związku z ogłoszeniem przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Doły Biskupie gm. Kunów woj. świętokrzyskie tj. nieruchomością oznaczoną jako działka nr 99, a nieruchomością oznaczoną jako działka nr 100 stanowiącymi własność osób fizycznych, informuje iż wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

więcej

Zarządzenie

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz wysokości tej dotacji

więcej

Ogłoszenie

Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie, informuje o unieważnieniu Komunikatu ogłoszonego w dniu 12.03.2018 r. dotyczącego wyłożenia karty inwentaryzacyjnej nr 1/2018 oraz spisu inwentaryzacyjnego komunalizowanego mienia obejmującego nieruchomość położoną w  miejscowości Boksycka, gmina Kunów oznaczonego jako działka nr 142 o pow. 0,05 ha.

więcej

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek.

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK gm. Kunów

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia

więcej

Komunikat

Komisja Inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie podaje do publicznej wiadomości Komunikat odnośnie wyłożenia karty inwentaryzacyjnej nr 1/2018 oraz spisu inwentaryzacyjnego komunalizowanego mienia obejmującego nieruchomość położoną w miejscowości Boksycka, gmina Kunów, oznaczonej jako działka nr 142 o pow. 0,05 ha. Z ustaleniami zawartymi w karcie inwentaryzacyjnej nieruchomości nr 1/2018 oraz w spisie inwentaryzacyjnym można zapoznać się w dniach od 12.03.2018 r. do 12.04.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie w godzinach pracy urzędu

więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2018 r.

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia

 

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia

więcej

Komunikat

W związku z realizacją prac geodezyjnych w zakresie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla następujących obrębów z terenu Gminy Kunów: Kolonia Inwalidzka, Kolonia Piaski, Kurzacze, Miłkowska Karczma, Boksycka, Wymysłów, Nietulisko Małe, Nietulisko Duże, Prawęcin, podaje się do wiadomości Komunikat o przeprowadzeniu wywiadu terenowego w ramach prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków od dnia 27.02.2018 r. przez pracowników Firmy Tukaj Mapping Central Europe.

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej oznaczonej jako działka nr 210/2 o pow. 0,2004 ha objętej księgą wieczystą KI1O/00057368/1 oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 211/2 o pow. 0,1610 ha objętej księgą wieczystą KI1O/00057927/8.

więcej

Informacja

"Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek"

więcej

Informacja

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego  o pow. 48,40 m² położonego w miejscowości Nietulisko Małe gm. Kunów znajdującego się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sklep spożywczy.

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK gm. Kunów

więcej

Informacja

wybór podmiotów które uzyskają dotacje na realizacje zadań publicznych w 2018r.

więcej

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek

więcej

Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia

więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłoszą I przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kunów. Przetarg obejmuje: lokal użytkowy położony w miejscowości Nietulisko Małe gm. Kunów w budynku OSP w Nietulisku Małym z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy.

więcej

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia

więcej

Ogłoszenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2018 r. w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15.12.2017 r. na działkę nr 1310 o pow.0,2854 ha położonej w miejscowości Nietulisko Duże.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15.12.2017 r. na działkę nr 210/2 o pow.0,2004 ha położonej w miejscowości Janik.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15.12.2017 r. na działkę nr 211/2 o pow.0,1610 ha położonej w miejscowości Janik.

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek

więcej

Protokół

z przeprowadzonych w dniu 14 listopada 2017 roku konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"

więcej

Zarządzenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1310 o pow. 0,2854 ha położonej w miejscowości Nietulisko Duże, stanowiącej własność Gminy Kunów, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00041714/7.

 

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej oznaczonej jako działka nr 210/2 o pow. 0,2004 ha objętej księgą wieczystą KI1O/00057368/1 oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 211/2 o pow. 0,1610 ha objętej księgą wieczystą KI1O/00057927/8.

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia

więcej

Oferta

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "STAL" w Kunowie

więcej

Informacja

Informacja o wyniku przetargu

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki Star 25 A-25P

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta I Gminu Kunów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego)marki Star 25 A-25P

więcej

Oferta

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "STAL" w Kunowie

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz  Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK  gm.Kunów.

 

więcej

Informacja

Informacja dotycząca unieważnienia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki Star 25 A-25P

więcej

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w mieście Kunów przy ul. Górnej (obr. 1, ark. 5), stanowiącej własność Gminy Kunów, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00064479/4.

 

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż mienia Gminy Kunów - samochód specjalny (strażacki) marki Star 25 A - 25 P

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek 

Burmistrz  Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK  gm.Kunów.

 

więcej

Ogłoszenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2017 rok

 

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na  wykonanie rozgraniczenia

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia

więcej

Komunikat

Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie na podstawie art. 17 ust. 4  i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. Nr 32, poz. 191, z późn.zm.)

podaje do wiadomości

że w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym, pokój 215, Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B 27-415 Kunów, wyłożone zostały karty inwentaryzacyjne nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 oraz spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia gromadzkiego obejmującego nieruchomość składającą się z działek położonych w  miejscowości Prawęcin, gmina Kunów:

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia

więcej

Informacja

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego

Stowarzyszenie Prawęcin nad Węgierką

więcej

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, na okres 21 dni tj. od dnia 07.06.2017 r. do dnia 28.06.2017 r. został wywieszony wykaz obejmujący nieruchomość gruntową przeznaczoną do sprzedaży, oznaczoną numerem działki 390/2 o pow.0,0480ha położoną w mieście Kunów. 

więcej

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że na tablicach Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, na okres 21 dni tj. od dnia 06.06.2017 r. do dnia 27.06.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży, obejmujący nieruchomość zabudowaną domem wielorodzinnym usytuowanym na działce nr 680/2 o pow. 0,1905ha położonej w miejscowości Nietulisko Duże, gmina Kunów. 

więcej

Informacja

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku oraz o wysokości tej dotacji.

więcej

Zarządzenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na rok 2017

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia

więcej

Oferta

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "STAL" w Kunowie

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  wykonanie rozgraniczenia działek

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego nr 3 w budynku administracyjno-handlowym na Targowisku Miejskim przy ul. Kościuszki w Kunowie, na okres 3 lat

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 143,50 m2 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kunów przy ul. Warszawskiej 45B w Kunowie, na okres 3 lat

 

więcej

Ogłoszenie

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku oraz wysokości tej dotacji

więcej

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2017 rok

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 143,50 m2 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kunów przy ul. Warszawskiej 45B w Kunowie, na okres 3 lat

 

więcej

Informacja

Informacja o wyniku przetargu

więcej

Oferta

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego

więcej

Informacja

Informacja o wyniku przetargów

więcej

Zaproszenie

Burmistrz  Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Doły Biskupie gm.Kunów.

 

więcej

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "Gryf"

więcej

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego

Ludowy Klub Sportowy "Stal" w Kunowie

więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego

więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

więcej

Wykaz

Zgodnie z zapisami Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (przyjętego Uchwałą Nr XIX/88/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015 r.) podajemy do publicznej wiadomości wykaz podmiotów ubiegających się o dotacje

więcej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

więcej

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów - Miejscowość Janik  -  działka  nr 210/2, działka  nr 211/2 .

więcej

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów - Miejscowość Janik  -  działka  nr 210/2, działka  nr 211/2 .

więcej

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2016 rok.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego  o pow. 48,40 m² położonego w miejscowości Nietulisko Małe gm. Kunów znajdującego się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sklep spożywczy.

więcej

Oferta

Organizacji Pozarządowej Realizacji Zadania Publicznego

więcej

Oferta

Organizacji Pozarządowej Realizacji Zadania Publicznego

więcej

Zarządzenie

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na wynajęcie lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kunów . Przetarg obejmuje : lokal użytkowy położony w miejscowości Nietulisko Małe gm.Kunów znajdujący się w budynku OSP w Nietulisku Małym z przeznaczeniem na sklep spożywczo - przemysłowy   .

więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów. Miejscowość Janik -  działka  nr 211/2 o  pow. 0.16 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg    Wieczystych    w    Ostrowcu    Św.   prowadzi    księgę    wieczystą KI1O/00057927/8.

więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów. Miejscowość Janik  -  działka  nr 210/2  o  pow. 0.20 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w  Ostrowcu  Św. prowadzi  księgę  wieczystą   KI1O/00057368/1.

więcej

Wykaz

Organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Kunów

więcej

Ogłoszenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2016 rok.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka numer 210/2 o pow: 0.20ha położona w miejscowości Janik gm.Kunów, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057368/1.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka numer 211/2 o pow: 0.16ha położona w miejscowości Janik gm.Kunów, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057927/8.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Nieruchomość gruntowa zabudowana basenem przeciwpożarowym w złym stanie technicznym, oznaczona jako działka numer 3882/10 o pow: 0.7194ha położona w miejscowości Kunów gm.Kunów, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057637/8.

więcej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów.

Miejscowość Janik -  działka  nr 211/2 o  pow. 0.16 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg    Wieczystych    w    Ostrowcu    Św.   prowadzi    księgę    wieczystą KI1O/00057927/8.

więcej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów.

Miejscowość Janik  -  działka  nr 210/2  o  pow. 0.20 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w  Ostrowcu  Św. prowadzi  księgę  wieczystą   KI1O/00057368/1.

więcej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów.

Miejscowość Kunów -  działka  nr 3882/10  o  pow. 0.7194 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w  Ostrowcu  Św. prowadzi  księgę  wieczystą KI1O/00057637/8.

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów działając na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 r.

więcej

Uchwała Nr 2/2015

Gminnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej w Kunowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie.

więcej

Uchwała Nr 1/2015

Gminnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej w Kunowie

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - "Ratownictwo i ochrona ludności" - "Doposażanie jednostki OSP w Janiku w umundurowanie"

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - "Pomoc społeczna" - "Wydawanie żywności najbiedniejszych mieszkańcom Gminy Kunów"

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP w Nietulisku Dużym

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP w Kunowie

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP w Prawęcinie

więcej

Wykaz

Zgodnie z zapisami Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 (przyjętego Uchwałą Nr LX/400/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 06.11.2014 roku)podajemy do publicznej wiadomości wykaz podmiotów ubiegających się o dotacje.

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP Agromet w Kunowie

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP w Bukowiu

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP w Nietulisku Małym

więcej

Ogłoszenie

O konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

więcej

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 16:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.