Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

Ogłoszenia

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej oznaczonej jako działka nr 210/2 o pow. 0,2004 ha objętej księgą wieczystą KI1O/00057368/1 oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 211/2 o pow. 0,1610 ha objętej księgą wieczystą KI1O/00057927/8.

więcej

Informacja

"Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek"

więcej

Informacja

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego  o pow. 48,40 m² położonego w miejscowości Nietulisko Małe gm. Kunów znajdującego się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sklep spożywczy.

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK gm. Kunów

więcej

Informacja

wybór podmiotów które uzyskają dotacje na realizacje zadań publicznych w 2018r.

więcej

Ogłoszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek

więcej

Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kunów przeznaczonych do wydzierżawienia

więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłoszą I przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kunów. Przetarg obejmuje: lokal użytkowy położony w miejscowości Nietulisko Małe gm. Kunów w budynku OSP w Nietulisku Małym z przeznaczeniem na sklep spożywczo-przemysłowy.

więcej

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia

więcej

Ogłoszenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kunów na 2018 r. w zakresie promocji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15.12.2017 r. na działkę nr 1310 o pow.0,2854 ha położonej w miejscowości Nietulisko Duże.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15.12.2017 r. na działkę nr 210/2 o pow.0,2004 ha położonej w miejscowości Janik.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 15.12.2017 r. na działkę nr 211/2 o pow.0,1610 ha położonej w miejscowości Janik.

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek

więcej

Protokół

z przeprowadzonych w dniu 14 listopada 2017 roku konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"

więcej

Zarządzenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Program współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1310 o pow. 0,2854 ha położonej w miejscowości Nietulisko Duże, stanowiącej własność Gminy Kunów, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00041714/7.

 

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej gruntowej oznaczonej jako działka nr 210/2 o pow. 0,2004 ha objętej księgą wieczystą KI1O/00057368/1 oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 211/2 o pow. 0,1610 ha objętej księgą wieczystą KI1O/00057927/8.

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia

więcej

Oferta

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "STAL" w Kunowie

więcej

Informacja

Informacja o wyniku przetargu

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki Star 25 A-25P

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta I Gminu Kunów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego)marki Star 25 A-25P

więcej

Oferta

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "STAL" w Kunowie

więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz  Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK  gm.Kunów.

 

więcej

Informacja

Informacja dotycząca unieważnienia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki Star 25 A-25P

więcej

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w mieście Kunów przy ul. Górnej (obr. 1, ark. 5), stanowiącej własność Gminy Kunów, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00064479/4.

 

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza I publiczny przetarg ustny na sprzedaż mienia Gminy Kunów - samochód specjalny (strażacki) marki Star 25 A - 25 P

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek 

Burmistrz  Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości JANIK  gm.Kunów.

 

więcej

Ogłoszenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2017 rok

 

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na  wykonanie rozgraniczenia

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia

więcej

Komunikat

Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego w Kunowie na podstawie art. 17 ust. 4  i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. Nr 32, poz. 191, z późn.zm.)

podaje do wiadomości

że w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Gminnym, pokój 215, Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B 27-415 Kunów, wyłożone zostały karty inwentaryzacyjne nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 oraz spis inwentaryzacyjny komunalizowanego mienia gromadzkiego obejmującego nieruchomość składającą się z działek położonych w  miejscowości Prawęcin, gmina Kunów:

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia

więcej

Informacja

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego

Stowarzyszenie Prawęcin nad Węgierką

więcej

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, na okres 21 dni tj. od dnia 07.06.2017 r. do dnia 28.06.2017 r. został wywieszony wykaz obejmujący nieruchomość gruntową przeznaczoną do sprzedaży, oznaczoną numerem działki 390/2 o pow.0,0480ha położoną w mieście Kunów. 

więcej

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje, że na tablicach Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, na okres 21 dni tj. od dnia 06.06.2017 r. do dnia 27.06.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży, obejmujący nieruchomość zabudowaną domem wielorodzinnym usytuowanym na działce nr 680/2 o pow. 0,1905ha położonej w miejscowości Nietulisko Duże, gmina Kunów. 

więcej

Informacja

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku oraz o wysokości tej dotacji.

więcej

Zarządzenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na rok 2017

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu ofertowego na wykonanie rozgraniczenia

więcej

Oferta

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "STAL" w Kunowie

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek

więcej

Zaproszenie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  wykonanie rozgraniczenia działek

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego nr 3 w budynku administracyjno-handlowym na Targowisku Miejskim przy ul. Kościuszki w Kunowie, na okres 3 lat

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 143,50 m2 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kunów przy ul. Warszawskiej 45B w Kunowie, na okres 3 lat

 

więcej

Ogłoszenie

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych w 2017 roku oraz wysokości tej dotacji

więcej

Ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2017 rok

więcej

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 143,50 m2 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kunów przy ul. Warszawskiej 45B w Kunowie, na okres 3 lat

 

więcej

Informacja

Informacja o wyniku przetargu

więcej

Oferta

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego

więcej

Informacja

Informacja o wyniku przetargów

więcej

Zaproszenie

Burmistrz  Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Doły Biskupie gm.Kunów.

 

więcej

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego - Ludowy Klub Sportowy "Gryf"

więcej

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego

Ludowy Klub Sportowy "Stal" w Kunowie

więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego

więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

więcej

Wykaz

Zgodnie z zapisami Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (przyjętego Uchwałą Nr XIX/88/15 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 26 listopada 2015 r.) podajemy do publicznej wiadomości wykaz podmiotów ubiegających się o dotacje

więcej

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

więcej

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów - Miejscowość Janik  -  działka  nr 210/2, działka  nr 211/2 .

więcej

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów - Miejscowość Janik  -  działka  nr 210/2, działka  nr 211/2 .

więcej

Ogłoszenie

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2016 rok.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego  o pow. 48,40 m² położonego w miejscowości Nietulisko Małe gm. Kunów znajdującego się w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sklep spożywczy.

więcej

Oferta

Organizacji Pozarządowej Realizacji Zadania Publicznego

więcej

Oferta

Organizacji Pozarządowej Realizacji Zadania Publicznego

więcej

Zarządzenie

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz o wysokości tej dotacji.

więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na wynajęcie lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Kunów . Przetarg obejmuje : lokal użytkowy położony w miejscowości Nietulisko Małe gm.Kunów znajdujący się w budynku OSP w Nietulisku Małym z przeznaczeniem na sklep spożywczo - przemysłowy   .

więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów. Miejscowość Janik -  działka  nr 211/2 o  pow. 0.16 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg    Wieczystych    w    Ostrowcu    Św.   prowadzi    księgę    wieczystą KI1O/00057927/8.

więcej

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów. Miejscowość Janik  -  działka  nr 210/2  o  pow. 0.20 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w  Ostrowcu  Św. prowadzi  księgę  wieczystą   KI1O/00057368/1.

więcej

Wykaz

Organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Kunów

więcej

Ogłoszenie

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kunów na 2016 rok.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka numer 210/2 o pow: 0.20ha położona w miejscowości Janik gm.Kunów, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057368/1.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka numer 211/2 o pow: 0.16ha położona w miejscowości Janik gm.Kunów, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057927/8.

więcej

Informacja o wyniku przetargu

Nieruchomość gruntowa zabudowana basenem przeciwpożarowym w złym stanie technicznym, oznaczona jako działka numer 3882/10 o pow: 0.7194ha położona w miejscowości Kunów gm.Kunów, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00057637/8.

więcej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów.

Miejscowość Janik -  działka  nr 211/2 o  pow. 0.16 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg    Wieczystych    w    Ostrowcu    Św.   prowadzi    księgę    wieczystą KI1O/00057927/8.

więcej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów.

Miejscowość Janik  -  działka  nr 210/2  o  pow. 0.20 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w  Ostrowcu  Św. prowadzi  księgę  wieczystą   KI1O/00057368/1.

więcej

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kunów.

Miejscowość Kunów -  działka  nr 3882/10  o  pow. 0.7194 ha dla której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w  Ostrowcu  Św. prowadzi  księgę  wieczystą KI1O/00057637/8.

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów działając na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 r.

więcej

Uchwała Nr 2/2015

Gminnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej w Kunowie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kunowie.

więcej

Uchwała Nr 1/2015

Gminnej Młodzieżowej Komisji Wyborczej w Kunowie

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - "Ratownictwo i ochrona ludności" - "Doposażanie jednostki OSP w Janiku w umundurowanie"

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - "Pomoc społeczna" - "Wydawanie żywności najbiedniejszych mieszkańcom Gminy Kunów"

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP w Nietulisku Dużym

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP w Kunowie

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP w Prawęcinie

więcej

Wykaz

Zgodnie z zapisami Programu współpracy Gminy Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 (przyjętego Uchwałą Nr LX/400/14 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 06.11.2014 roku)podajemy do publicznej wiadomości wykaz podmiotów ubiegających się o dotacje.

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP Agromet w Kunowie

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP w Bukowiu

więcej

Ogłoszenie

Oferta organizacji pozarządowej - ratownictwo i ochrona ludności - OSP w Nietulisku Małym

więcej

Ogłoszenie

Wybór podmiotów, które uzyskają dotację na realizację zadań publicznych oraz wysokość tej dotacji.

więcej

Ogłoszenie

O konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Gminy Kunów w zakresie:

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

więcej

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl, urzadkunow@wp.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.