Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 6984
W sumie: 87640

Referat Organizacyjny

 1. Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:

  1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

  2) prowadzenie Sekretariatu,

  3) prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w Urzędzie oraz pracowników grup interwencyjnych i robót publicznych,

  4) planowanie i realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu.

  5) zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej Komisji oraz prowadzenie spraw kancelaryjno – technicznych związanych z pracą Rady, jej organów i jednostek pomocniczych,

  6) prowadzenie archiwum oraz przekazywanie akt do Archiwum Państwowego,

  7) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

  8) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt, opał, materiały biurowe i kancelaryjne, druki akcydensowe, środki utrzymania czystości oraz prenumerata czasopism,

  9) realizacja zadań mających na celu ochronę danych osobowych nałożonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami aktów wykonawczych do przedmiotowej ustawy,

  10) udostępnianie informacji publicznej,

  11) przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie procedur związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań ze sfery działalności pożytku publicznego,

  a) coroczne opracowywanie, koordynacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

  b) prowadzenie kontroli podmiotów, którym udzielono dotacji,

  c) prowadzenie Banku informacji o organizacjach pozarządowych realizujących zadania sfery pożytku publicznego.

  12) koordynacja zadań związanych z informatyzacją Urzędu oraz obsługą informatyczną, w tym zapewnienie możliwości zamieszczania materiałów informacyjnych na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

  13) organizowanie spotkań prasowych i informacyjnych wraz z opracowaniem stron Informatora Samorządowego publikowanego w lokalnej prasie.

  14) przeprowadzanie i nadzór nad procedurą naboru na wolne stanowiska urzędnicze zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych.

  15) organizacja i koordynowanie działań związanych z dowozem dzieci z terenu gminy Kunów do szkół i przedszkoli oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół

  16) obsługa stypendiów i zasiłków szkolnych,

  17) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

  18) monitorowanie oraz prowadzenie sprawozdawczości w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

  19) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem nad placówkami oświatowymi,

  20) prowadzenie akt osobowych dyrektorów szkół,

  21) kontrolowanie obowiązku szkolnego i nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,

  22) gromadzenie informacji na temat spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w gminie niezbędnych do sporządzenia danych do Systemu Informacji Oświatowej,

  23) obsługa bieżących programów rządowych,

  24) nadzór na organizacją wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,

  25) organizacja egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

  26) wykonywanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,

  27) przeprowadzenie procedury powoływania na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,

  28) przedkładanie Burmistrzowi do opiniowania arkuszy organizacyjnych przed ich zatwierdzeniem,

  29) opracowywanie sieci publicznych przedszkoli i przygotowywanie uchwał w tym zakresie,

  30) współpraca z jednostkami samorządowymi w zakresie realizacji zadań oświatowych,

  31) wykonywanie analiz niezbędnych dla dokonania przez organy gminy oceny funkcjonowania placówek oświatowych,

  32) przygotowywanie dokumentacji statystycznej placówek oświatowych (System Informacji Oświatowej),

  33) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3,

  34) realizacja programu „ Wyprawka szkolna”,

  35) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z oceną pracy dyrektorów szkół,

  36) gromadzenie materiałów niezbędnych do wyliczenia średnich płac nauczycieli,

  25) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji stażu zawodowego dla osób bezrobotnych, prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu stażu,

  26) organizowanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,

  26) prowadzenie dokumentacji dotyczącej skazanych skierowanych przez sąd do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, rozliczanie czasu pracy poszczególnych skazanych, przesyłanie sprawozdań do kuratorów sądowych,

  27) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych,

  28) współpraca przy opracowywaniu planów w zakresie obronności oraz obrony cywilnej, realizacja zadań wynikających z przyjętych planów a także realizacja innych zadań na rzecz obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.