Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

Urząd Stanu Cywilnego - p.111

 

Kierownik - mgr Agnieszka Borowska
Z-ca Kierownika - mgr Renata Kotasiak

Do zadań referatu należy: 

· sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, których zdarzenia nastąpiły na terenie gminy Kunów

 

· wpisywanie i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego

 

· orzekanie o sprawach dotyczących prostowania błędów pisarskich i uzupełniania brakujących danych w aktach stanu cywilnego

 

· wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z akt stanu cywilnego

 

· wydawanie odpisów wielojęzycznych

 

· przyjmowanie zapewnień oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubu w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi)

 

· wydawanie zaświadczeń stwierdzających zdolność prawną do zawarcia małżeństwa przez obywateli polskich za granicą

 

· wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu oczekiwania

 

· aktualizacja aktów stanu cywilnego poprzez dokonywanie w nich zmian na podstawie orzeczeń sądowych oraz decyzji kierowników urzędów stanu cywilnego

 

· przyjmowanie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 

· przyjmowanie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

 

· współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego

 

· wydawanie decyzji w zakresie zmian imion i nazwisk

 

· przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydawanie dowodów osobistych

 

· organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego

 
 

Urodzenie

 

Wymagane dokumenty:

· pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawiona przez lekarza

· dowody osobiste rodziców

· odpis aktu małżeństwa rodziców

Urodzenie dziecka rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca tego zdarzenia, czyli w tutejszym USC rejestruje się urodzenia, które nastąpiły na terenie gminy Kunów.

Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawane są  3 bezpłatne odpisy skrócone aktu urodzenia.

 

Małżeństwo

 

Wymagane dokumenty:

· dokumenty tożsamości

· odpisy skrócone aktu urodzenia

· odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu o rozwodzie (jeżeli osoba jest rozwiedziona)

· odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (jeżeli osoba jest wdowcem/wdową)

Ślub cywilny

Ustawowy czas oczekiwania na zawarcie ślubu w USC wynosi 1 miesiąc od daty złożenia dokumentów. W uzasadnionych przypadkach może on być skrócony. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo z ważnych powodów mogą wnioskować o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Opłata skarbowa: 

- za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł,

- za decyzję o skróceniu ustawowego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego – 39,00 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto:

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

52 8507 0004 2001 0016 3864 0004

Ślub konkordatowy 

Kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Po takie zaświadczenie należy zgłosić się do USC nie wcześniej niż na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Zaświadczenie to można uzyskać wyłącznie w USC właściwym dla miejsca stałego zameldowania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.

Po zawarciu małżeństwa przed duchownym oraz po przekazaniu przez niego zaświadczenia sporządzany jest akt małżeństwa. Małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu małżeństwa.

Opłata skarbowa: 

- za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł,

Opłatę skarbową należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto:

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

52 8507 0004 2001 0016 3864 0004

W przypadku gdy małżeństwo ma być zawarte w innej miejscowości opłatę należy uiścić na konto urzędu miasta lub gminy właściwego dla USC sporządzającego akt małżeństwa. Dowód wpłaty należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego wydającego zaświadczenie.

Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi.

 

Zgon

 

Wymagane dokumenty:

· karta zgonu wystawiona przez lekarza

· dowód osobisty zmarłego

· dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

Zgon osoby rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca tego zdarzenia, czyli w tutejszym USC rejestruje się zgony, które nastąpiły na terenie gminy Kunów.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawane są  3 bezpłatne odpisy skrócone aktu zgonu.

 

Wydawanie odpisów

 

Osoby uprawnione do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego:

- osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony oraz jej:

· wstępny (rodzice, dziadkowie)

· zstępny (dzieci, wnuki)

· rodzeństwo

· małżonek

· przedstawiciel ustawowy

Odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione powyżej, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Uprawnienia te przysługują także sądom i innym organom administracji państwowej.

Opłata skarbowa:

- z za odpis skrócony – 22,00 zł

- za odpis zupełny – 33 zł

- za odpis wielojęzyczny – 22 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto:

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie  Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

52 8507 0004 2001 0016 3864 0004

Urzędy Stanu Cywilnego nie prowadzą poszukiwań aktów stanu cywilnego dla celów genealogicznych.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przekazuje księgi stanu cywilnego po upływie 100 lat od ich zamknięcia do Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział Starachowice.

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 13:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.