Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9858
W sumie: 27877

Czyste Powietrze

 

ZMIANY W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE

 

Zgodnie z pozyskaną informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  od dnia 21.10.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony
w oparciu o:

 • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
 • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
 • nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 21.10.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

W dniu 15.05.2020 r. został uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Od dnia 21.10.2020 r. został rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o Część 2 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze”, z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów, oraz w formie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie należy składać do:

 • WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,
 • lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
 • poprzez serwis gov.pl.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są
w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu dostępnym poniżej.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

W ramach programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r. Program umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r.

Najważniejsze zmiany w Programie:

 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:

a) dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,

b) dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;

 • uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
 • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej
  i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • wzmocnienie współpracy z gminami;

 

Beneficjentem Części 1 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. dochód Beneficjenta za poprzedni rok rozliczeniowy nie przekracza kwoty 100.000,00 zł (brany jest pod uwagę dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  1. 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

 

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

 

            Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem
ww. zaświadczenia. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r.
w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

            Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w Gminie Kunów z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie wydaje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie. Wniosek o wydanie zaświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w zakładce – Czyste Powietrze, a także na stronie BIP Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.

            Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Bliższych informacji, dotyczących wydawania zaświadczeń, można uzyskać pod numerem telefonu: 41 26 13 174 w. 62.

            Wnioski o wydanie zaświadczenia o dochodach dla celów Programu "Czyste Powietrze" należy składać:

 1. za pośrednictwem "skrzynki podawczej" Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Kunowie umieszczonej na ścianie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie,
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27 – 415 Kunów.

Więcej o Programie na stronie WFOŚiGW:

https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu

 

Punkt przyjmowania wniosków do programu "Czyste Powietrze"

zaprasza mieszkańców Gminy Kunów

od poniedziałku do piątku:

do Gminnego Centrum Informacji w Kunowie

ul. Warszawska 48, 27-415 Kunów

w godz. 8.00 – 16.00

tel. 41 272 54 78

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, pok. 301
w godz. 7.30 – 15.30 tel. 41 26 11 362 w. 51

Dokumenty do pobrania:

Regulamin naboru wniosków (*.pdf)

Program Priorytetowy Czyste Powietrze (*.pdf)

Załącznik nr 1 Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową (*.pdf)

Załącznik nr 2 Koszty kwalifikowalne oraz maksymalny poziom dofinansowania dla podstawowego poziomu dofinansowania (*.pdf)

Załącznik nr 2a Koszty kwalifikowalne oraz maksymalny poziom dofinansowania dla podwyższonego poziomu dofinansowania (*.pdf)

Wzór poglądowy wniosku (*.pdf)

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (*.pdf)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. Dz. U. 2020 poz.1713 (*.pdf)

 

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 16:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.