Logo Oficjalny serwis internetowy - Gmina Kunów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 9971
W sumie: 27990

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych – Agnieszka Borowska

Kontakt tel. (41) 26 13 174

Adres e-mail: iod@kunow.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZAŁATWIAJĄCYCH SPRAWY
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KUNOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz z 2018 r. Nr 127, str. 2), zwanym dalej RODO, wskazuje się, że:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie działający w imieniu  Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie z siedzibą przy ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów.

Inspektor danych osobowych

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych,
z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@kunow.pl lub tel. 412613174.

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego), art. 6 ust. 1 lit. a (tzn. przetwarzanie jest realizowane

na podstawie wyrażonej zgody) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (tzn. przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań własnych gminy przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz innych ustaw, które nakładają na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów
oraz w związku z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Okres, przez który dane będą przechowywane

Dane osobowe będą przechowywane przez czas wskazany w przepisach prawa
(tj. § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej), a następnie archiwizowane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej).

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 

 1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

 2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 (tzw. podmioty przetwarzające).

Przekazanie danych
poza EOG

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.

W celu realizacji poważnych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzib
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
w tym o profilowaniu

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

Informacja
o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych, co do zasady wynika z przepisu prawa. W wypadku,
gdy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do załatwienia sprawy, ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości załatwienia sprawy.

 

 

 

Burmistrz zaprasza

Lech Łodej

Przyjęcia interesantów:
wt. w godz. 08:00 - 16:00

Urząd Miasta i Gminy w Kunowie

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów
tel./fax (0-41) 261-31-74, 261-13-62, 261-13-56
e-mail: urzad@kunow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.